Archive for the ‘Genel’ Category

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret

SGK Genelgesi 2018/27

3201 sayılı Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerden kaynaklanan uygulama değişiklikleri

4/1a ve 4/1b Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018 Temmuz Artışları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları

SGK Genelgesi 2018/28 – Genç Girişimci Teşvik Uygulaması

SGK Genelgesi 2018/28 Genç Girişimci Teşvik Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E….  

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı E. 2018/6283

Yargıtay 22. Hukuk E. 2018/6283 24 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30488 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI ESAS…  

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı E. 2018/6282

Yargıtay 22. Hukuk E. 2018/6282 24 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30488 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinden: TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI ESAS…  

5510 Sayılı Kanunun Geçici 76 ncı Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

Bilindiği üzere; 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 76 ncı madde eklenmiştir.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı Kararı

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım 2018/15 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 (2.Mükerrer) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih:..  

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Millî Eğitim Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖ…  

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388)

Milli Emlak Genel Tebliği 388 07 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30471 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark