SGK’ya Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirenlere Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi

SGK Borçlarını Taksitle Ödeme ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak 1/1/2018 tarihinden başlamak üzere..

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli…

 

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Bankalarca Özkaynak Hesaplaması 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve K…

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2018/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti 2018/1 07 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30444 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Teb…

 

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları

Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 – Ticareti Terk – Mal Beyanı

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2017/109 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/109 Karar S…

 

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yapı Kayıt Belgesi 06 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30443 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar…

 

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar BKK 2018/11662

Girişim Sermayesi Fonları 2018/11662 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11662 Ekli “Girişim Sermayesi Fon…

 

7143 Sayılı Kanunla İlgili KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

7143 Sayılı Kanun KDV Beyannamesi 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına “7143 Sayılı Kanunun (6…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

Katma Değer Vergisi Tebliğ 18 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30442 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark