Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

SGK Tecil ve Taksit 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1953 t…

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Gürültüye Karşı Korunması 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 3…

 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Yatırım Teşvik Belgesi Elektronik 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 Sayılı Kanun Uzlaşma Yönetmeliği 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…

 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı…

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 30 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30436 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma

SGK Genelgesi 2018/17 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.4984245 Tarih: 29/05/2018 Konu…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 4 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/2/201…

 

VUK 499 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)

Vergi Usul Tebliği 499 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli v…

 

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları 5 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark