SGK ve Vergisel İşlemler Bakımından Torba Kanun Kısa Özeti

Osman BOZKURT           
Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi

 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aşağıda yasanın vergi ve sigorta işlemleri bakımından neler getirdiğinin kısa bir özeti çıkarılmıştır.

 
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA YÜZDE 50 KOŞULLU AF
Torba yasanın 73. Maddesine göre; 30.04.2014 tarihinden önce tespit edilmek kaydıyla:
a) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan,
b) ödeme süresi henüz geçmemiş ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan,
vergi cezalarının, bu maddede belirtilen süre içinde (%50’si) tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
Önemli olan bu husustaki tespitin 30.04.2014 tarihinden önce yapılmış olmasıdır. Söz konusu olan cezayla ilgili tutanak tarihinin 30.04.2014 tarihinden (Bu tarih dahil) önceki bir tarihte yapılmış olmasıdır.

 
VERGİ CEZALARINDA AF YOK YAPILANDIRMA VAR !!
Kanunun 73. Maddesi; Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi hesaplamaların Yİ-ÜFE oranlarına göre yeniden yapılacağını belirtmektedir. Buna göre vergi cezaları silinmeksizin vergi asılları ile birlikte yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecektir.
ORTAKLARDAN ALACAKLAR VCE BORÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında; kasada görünen ama kasada bulunmayan tutarlar ile ortaklardan alacak ve/veya ortaklara borç olarak görünen tutarlar arasındaki net alacak farklarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan edebilecekler. Bu tutarların yüzde 3 oranında hesaplanacak vergilerinin tahakkuklarını yaptırıp, kanunda belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla kayıtlarını düzeltebilecekler.
Beyan edilen tutarlar ve verdiler, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) kapsamında sayıldığından; kurumlar vergisi matrahının tespiti sırasında gider olarak yazılamayacak. Dolayısıyla bu işlemler sonucu ödenecek vergiler, gelir yahut kurumlar vergisinden indirilemeyecek.

 

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRAN AİLELERİN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu özel düzenlemeye göre; gündelikçinin sigortalılık pozisyonunu çalışma süresinin aynı ay içinde 10 günden az ya da çok çalışma durumuna göre belirlemektedir.
Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar: Çalıştıranlar tarafından sigortalı yapılacak. Buna göre ev hizmetlerinde gündelikçi çalıştıranlar bu nedenle işveren olarak kabul edilmektedir. Sigorta bildirimini ayın sonuna kadar yapmayan işverene, üretim işletmelerindeki işverenler gibi asgari ücret tutarında ceza kesilecek.
Ev hizmetinde aynı kişiyi 10 günden az çalışanlar: Günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi yatırmakla yükümlü olacaklar. Bu tutar çalıştıranlar tarafından ödenecek. Gündelikçi çalışanlar, istemeleri halinde emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini kendileri yatırabilecek.
Günlük kazanç alt sınırından (% 2 prim) ödeme yükümlülüğü olsa da bir kişiyi ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren statüsünde sayılmayacak.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark