İnternet Vergi Dairesi Duyuruları

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak: 1. “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan hesaplama… 

 

 

İnternet Vergi Dairesi Duyuruları

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak:

1. “Vergi Bildirimi” kulakçığında yer alan hesaplama alanına “Kurumlar Vergisi Matrahı” satırından sonra gelmek üzere “7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah” alanı eklenmiştir. Mükellefler, kayıtlarına göre beyan ettikleri vergiye esas matrahın 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı durumda, yeni eklenen bu alandan ilave matrah beyanında bulunmaları şartıyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

2. 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrasında yer alan hükümler gereğince, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda hesaplanacak ek vergiye ilişkin olarak beyannamede değişiklikler yapılmıştır.

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın; 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 2022 takvim yılı için beyan edilen gelir vergisi matrahının 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunulması için yeterli olmadığı takdirde mükelleflerin beyan ettikleri matrahı artırmaları gerekmektedir. Bu amaçla yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan “Vergi Bildirimi” bölümüne “Vergiye Tabi Gelir (Matrah)” alanından sonra gelmek üzere “7440 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Artırılan Matrah” alanı eklenmiştir. Mükellefler, geçici 1 inci maddede belirtilen matrah büyüklüğü şartını sağlayamadıkları durumda, yeni eklenen bu alana giriş yaparak ilave matrah beyanında bulunmak koşuluyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

7440 SAYILI KANUNUN 6/1 MADDESİNE GÖRE STOK BEYANINDA BULUNACAK VERGİ SORUMLULARI İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanmıştır. Mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle hesaplanan katma değer vergilerinin beyanında kullanılmak üzere hazırlanan “Vergi Sorumluları İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek:18-Ek:19)” Beyanname Düzenleme Programında “Yeni(7440 Stok Beyanı)” menüsüne eklenmiştir.

KDV1 ve KDV4 BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan KDV1 ve KDV4 beyannamelerine 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için, “7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDA İŞLEMLER” tablosu eklenmiştir.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ve piyasaya arz edilen ürünlerdeki GEKAP birim tutarları güncellenmiştir.

HARÇ KAMU VE HARÇ DİĞER BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi ve diğer kuruluşların denetimi harç bildirimlerindeki harç tutarları güncellenmiştir.

Kaynak: GİB

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark