Boğaziçi Mali Müşavirlik Hizmetleri

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

ÖTV I Sayılı Liste 4 12 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30419 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 2…

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.c 10 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30417  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli v…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658

BKK 2018/11658 KDV 09 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30416  Karar Sayısı : 2018/11658 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi O…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/2)

Zorunlu Karşılıklar 2018/2 09 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30416  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 2886…

 

2018/2. Dönem YMM ve SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

YMM ve SMMM Sınavları 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Bi…

 

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2018/22)

Bitkisel Üretim Biyolojik Destek 2018/22 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADD…

 

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2018/21)

Hayvancılık Destekleme 2018/21 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aile ve Çocuk Dizileri Teşvik 08 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30415  Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

BKK 2018/11674 – Özet

BKK 2018/11674 – Özet • İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık,…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar BKK 2018/11674

BKK 2018/11674 05 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30412  Karar Sayısı : 2018/11674 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/20…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark