Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13:35:05 7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi…

SGK Genel Yazı – Beyanla Aylık Durdurma

Başkanlık Makamının 12.01.2021 tarihli ve 31734574 sayılı Olur’una istinaden İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanan 10.09.2021 tarihli ve 2021-(4166/4) sayılı Sistem Denetim Raporunda “Yurt dışı borçlanmasında tahsis işlemleri kapsamında aylık bağlananların yurt dışında yabancı ülke mevzuatına…

SGK Genelgesi 2022/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek, 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27…

 

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31712 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından… 

 

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı:E-13986510-206.0… 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim…

 

4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.

Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında SGK Genel Yazısı

“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark